Uw specialist in machines en werktuigen

Groot divers assortiment

Deskundig advies

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN JWK TRADING VOF.

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: JWK Trading Vof.

Huurder: degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd

Overeenkomst: De tussen verhuurder en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Huurtermijn: De periode vanaf de begindatum tot en met einddatum, zoals opgenomen in de overeenkomst.

Gehuurde: De roerende zaak die door de verhuurder op basis van het gestelde in de overeenkomst beschikbaar gesteld wordt aan de huurder.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van werktuigen, machines, gereedschappen en ander materieel, met de daarbij vermelde accessoires, door verhuurder met huurder aangegaan en de uitvoering en de gevolgen daarvan.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

Indien door de huurder algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door de verhuurder.

Artikel 2 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop het schriftelijke huurovereenkomst/huurcontract is ondertekend.

De huurovereenkomst/huurcontract wordt geacht een volledige weergave te zijn van alle van toepassing zijnde bepalingen op de overeenkomst.

De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder volledig instemt met de inhoud van het huurovereenkomst/huurcontract en de daarbij behorende algemene huurvoorwaarden, tenzij huurder binnen 3 dagen na ontvangst van het huurovereenkomst/huurcontract schriftelijk aangeeft zich niet te kunnen verenigen met de bepalingen.

Na deze termijn kan de overeenkomst niet meer worden aangepast of ontbonden, tenzij de verhuurder schriftelijk met een verzoek tot aanpassing of ontbinding instemt.

Artikel 3 Prijs en betaling

De huurprijzen zijn gebaseerd op dagprijzen van max. 8 uur gebruik of weekprijzen van max. 40 uur gebruik (voor langer gebruik geldt een toeslag) en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzekeringskosten, onderhoud, brandstof, olie en transport.

De huurprijs dient na retournering van het gehuurde volledig contant/per pin voldaan te worden op het rekeningnummer van de verhuurder.

In uitzonderlijke situaties kan schriftelijk overeengekomen worden dat betaling zal plaatsvinden op basis van facturatie. De huurprijs dient in dit geval binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Ingeval van niet-tijdig betaling is de huurder een rentevergoeding verschuldigd van 5,5% per maand, te rekenen van 30 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de huurder, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van 114,00 euro.

In geval van niet-tijdig betaling is verhuurder tevens bevoegd de nakoming van al haar verdere verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Levering en teruggave van het gehuurde

Huurder dient zelf het gehuurde bij verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan verhuurder wederom ter beschikking te stellen aan het adres van verhuurder, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten. In het eerste geval reizen de goederen voor risico van de huurder.

Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht het gehuurde aan huurder te bezorgen, zal verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen bezorgingtermijn te houden. De bezorgingtermijn geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn.

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde bij het einde van de huur wederom ter beschikking van verhuurder te stellen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het verhuurde.

Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal huurder het verhuurde in goede staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en gereinigd terug leveren aan verhuurder. De terug levering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de verhuurde materialen.

Verhuurder zal aanstonds na de terug levering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de huurder en zal na de inspectie huurder schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Verhuurder is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen indien hij dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van de huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 5 Schade en verlies

Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan.

Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor het eigendom van verhuurder.

Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld of risico van huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging daarvan gedurende de verdere duur van de overeenkomst, mits voorradig en beschikbaar voor verhuur.

Schade ontstaan aan de gehuurde zaken is door JWK Trading Vof verzekerd; het eigen risico bedraagt echter € 250,00 per gebeurtenis.

Diefstal van de gehuurde zaken is door JWK Trading Vof verzekerd; echter het eigen risico bedraagt € 750,00 per gebeurtenis.

Eventuele schade of boeten, ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan voorschriften of van overtredingen van wettelijke bepalingen komen voor rekening huurder.

Artikel 6 De Waarborgsom

Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen.

Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties.

Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract aan huurder terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering.

De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven echter onverkort van kracht.

Huurder verbindt zich, verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatelenstelling, of zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld mededeling van de huurovereenkomst te doen.

Verhuurder of zijn gemachtigde heeft te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden, waar de door hem aan huurder verhuurde zaken zich bevinden en deze terug te nemen. Huurder is verplicht aan een en ander zijn medewerking te verlenen.

Artikel 8 Verplichting van de huurder

Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen; hij zal gedurende de huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en ervoor zorgen, dat dit in goede staat van onderhoud blijft verkeren.

Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar het buitenland brengen.

Huurder dient de gebruik- en veiligheidsinstructies nauwgezet in acht te nemen die worden uitgelegd door de verhuurder.

Indien reparaties noodzakelijke zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van verhuurder, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.

Ook brandstof, olie en vetten zijn voor rekening van huurder.

Huurder is verantwoordelijk voor het controleren dat de juiste brandstof, olie of smering worden gebruikt en toegepast en zal er tevens op toezien dat het voorgeschreven peil van olie of smering, steeds gehandhaafd blijft.

Schade ontstaan door foutieve brandstof, olie of smering alsmede schade ontstaan door een tekort aan olie, brandstof of smering is volledig voor rekening van huurder.

Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebrachte of daaraan ontstaan tijdens de huurtijd.

Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet of verloren gaan van het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan ook.

Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de verhuurde goederen, alsmede het niet of niet goed functioneren van de verhuurde goederen, geeft geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. D

it recht bestaat evenmin in geval van onoordeelkundig gebruik van de verhuurde goederen, zulks ter beoordeling van verhuurder.

Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade hoe dan ook.

In geval aansprakelijkheid van de verhuurder bij onherroepelijk vonnis van de Nederlandse rechten zou komen vast te staan, dan is verhuurder niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag waarvoor zijn verzekering dekking biedt.

Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.

Artikel 10 Ontbinden

Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen of op een gedeelte daarvan, of op de aan hem in huur gegeven goederen of op een gedeelte daarvan, wanneer huurder surseance van betaling aanvraagt, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of Nederland metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkele verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden, verhuurder het recht te zijner keuze, oftewel onmiddellijk betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen, ofwel de onderhavig huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en de in huur gegeven roerende zaken onverwijld tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen de huurder en verhuurder is het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.